PRIVACY VERKLARING van Bridgeclub Dulcinea vzw


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Bridgeclub Dulcinea vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).


Verwerkingsverantwoordelijke

Als Bridgeclub Dulcinea vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bridgeclub Dulcinea vzw

Herfstlaan 8

8200 Brugge

info@bridgeclub-dulcinea.be

www.bridgeclub-dulcinea.be


Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze club (uitvoering overeenkomst)
 • Verzorgen van opleidingen (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen, dit per gewoneof per elektronische post (gerechtvaardigd belang)
 • Occasionele e-mails met een aanbod voor activiteiten of evenementen (gerechtvaardigd belang)
 • Promotie van onze activiteiten via de website met gebruik van beeldmateriaal (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame door onze sponsors (mits toestemming).

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het
recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of
verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres (straat, nummer, postcode, gemeente)
 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geslacht/gender
 • Uw relatie met de club en/of de VBL: lid, VBL-lid, bestuurslid …
 • Eventuele bridge-specificaties (docent, CTL, arbiter, ..)
 • Sportieve gegevens (o.a. uitslagen, categorie, masterpoints)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) en geluidsopnamen.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.


Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te
kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van :

 • Beeldmateriaal (voor promotie en public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing en gepersonaliseerde reclame van sponsors)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is het niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het
niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben.
Met externe dienstverleners maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen.


Verstrekking aan derden – ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

 • De Vlaamse Bridge Liga vzw (VBL) als koepelorganisatie van de Vlaamse Bridgeclubs
 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden) indien daarom gevraagd.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen zodat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk
verplicht en/of toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor
geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische
Ruimte.


Bewaartermijn

Bridgeclub Dulcinea vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van
het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de
wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per
doel verschillen.

Bridgeclub Dulcinea vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 1 jaar na
het beëindiging van het lidmaatschap.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet
langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het
recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van
bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt
worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing
doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht
van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen,
vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

(U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website: www.organisatie.be… ).

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde
besluitvorming of profilering.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw
rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy
bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

https://www.privacycommission.be

commission@privacycommission.be


Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Bridgeclub Dulcinea vzw kan van tijd tot tijd zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging
zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 15/07/2020.


Beknopte verwijzing naar de privacyverklaring

Onderstaande beknopte verklaring kan gebruikt worden op inschrijfformulieren, nieuwsbrieven,
aanwezigheidslijsten en/of andere vormen van communicatie :

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Bridgeclub Dulcinea vzw voor ledenbeheer en
organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en
om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het
vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op onze website www.bridgeclub-dulcinea.be