Beste leden,
 
Het runnen van een bridgeclub vzw brengt ook achter de schermen wat werk mee, o.a. op administratief vlak moeten we wettelijke bepalingen naleven en verplichtingen vervullen. Balansen (= financiële werking) dienen neergelegd na goedkeuring op algemene ledenvergadering, belastingaangiften (jawel!) ingediend enz.
Tot nu was ons werkjaar samenlopend met dat van VBL maar tegenover de overheden moeten we verplichtingen vervullen volgens het kalenderjaar. Om dat makkelijker te maken, heeft het bestuur besloten een wijziging van de statuten ter goedkeuring voor te leggen aan een bijzondere algemene vergadering.
In bijlage vinden jullie een ontwerp van wijziging waarin we voorstellen:
1. de naam te wijzigen van “bridgeclub Dulcinea” naar “Bridgeclub Dulcinea Brugge” (art. 2, eerste lid)
2. het werkjaar in het vervolg te laten samenvallen met het kalenderjaar en tegelijk het lopend werkjaar (dat normaal zou eindigen op 30.06.2023 te laten doorlopen tot 31.12.2023 (art.2, 3e lid)
3. de periode voor het houden van de algemene vergadering te verplaatsen van september-oktober naar januari-april omwille van de aansluiting bij het werkjaar; de verlenging tot een periode van 4 maanden maakt het ook makkelijker (art.12, §2)
4. de benaming “raad van bestuur” is sedert de wijziging van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) niet meer juridisch robuust. vandaar dat we bij gelegenheid van deze wijziging overal in onze tekst nu spreken over “het bestuursorgaan”.
5. om de dagelijkse werking te vergemakkelijken hebben we besloten om het bestuursorgaan (dat als een college werkt) de bevoegdheid te geven om een afzonderlijke bestuurder in voorkomend geval alleen te laten optreden (dan uiteraard wel binnen de grenzen die het bestuursorgaan zal verbinden aan deze toelating) (art. 24, §2, laatste lid.
 
We menen ervan te mogen uitgaan dat er voldoende vertrouwen heerst tussen de leden en het bestuur om deze wijzigingen vlot te kunnen realiseren. Niettemin moet daarover gestemd worden in bijzondere Algemene Vergadering die bijgevolg georganiseerd wordt op vrijdag 21 april om 18h in de zaal poly A van het wijkcentrum Xaverianen.  Dwz na afloop van de normale drive.  Dit hoeft dus niet veel tijd in beslag te nemen.
De tekst zelf (zie bijlage), evenals een aangepast budget wegens de verlenging van het lopend werkjaar, zullen ter stemming worden gebracht.
Zoals gebruikelijk kunnen de leden ook een volmacht (model in bijlage) bezorgen aan een ander lid.
Dit bericht geldt als uitnodiging.
 
Het Bestuur